Głównej zawartości

Komunikat alertu

Serwis zsms.poznan.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej:

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018.
 4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

 

Rodzaje klas pierwszych proponowanych w roku szkolnym 2017/2018:

Klasa Dyscypliny sportowe Przedmioty (poziom rozszerzony) Przedmioty uzupełniające Drugi język obcy Przedmiot punktowany
1A sportowa

sporty różne,

koszykówka

język angielski,

biologia

lub

geografia

historia i społeczeństwo,

j. polski - "Słowa jak rzeka",

matematyka - "Matematyka w naukach przyrodniczych"

język niemiecki

biologia

lub

geografia*

1S1 mistrzowska kajakarstwo
1S2 mistrzowska

pływanie,

pływanie synchroniczne,

piłka ręczna

1S3 mistrzowska wioślarstwo
1S4 mistrzowska hokej na trawie
1S5 sportowa

piłka nożna,

piłka siatkowa

 * wybrany zostanie przedmiot z wyższą oceną

 

Terminy:

 • od 4 maja (czwartek) do 18 maja (czwartek) 2017 r. do godz. 15:00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dotyczy szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających próby sprawności fizycznej
 • od 19 maja (piątek) do 30 maja (wtorek) 2017r. próby sprawności fizycznej (oddziały sportowe, oddziały mistrzostwa sportowego)
 • 2 czerwca (piątek) 2017r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznych
 • od 23 czerwca (piątek) do 26 czerwca (poniedziałek) 2017r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • 12 lipca (środa) 2017r. o godz. 10:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • do 20 lipca (czwartek) 2017r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum
 • 21 lipca (piątek) 2017r. godz. 13:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły który należy wypełnić on-line na stronie: www.nabor.pcss.pl/poznan/ (po wypełnieniu wydrukować i podpisać)
 • wniosek - karta sportowca
 • oświadczenie rodziców o uczęszczanie do szkoły
 • oświadczenie o wielodzietności
 • wynik testów sprawności fizycznej
 • 2 fotografie (podpisane)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)
 • inne: np. orzeczenia z poradni, zaświadczenia laureata lub finalisty konkursów
 • ksero aktu urodzenia
 • karta zdrowia ucznia

 

Sposób przeliczania na punkty - egzamin gimnazjalny:

Lp.

Egzamin gimnazjalny (wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,2)

Punktacja
1.

„część humanistyczna”

- język polski (max 100%=20 pkt)

- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

 max 40 pkt
2.

„część matematyczno-przyrodnicza”

- matematyka (max 100%=20 pkt)

- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

 max 40 pkt
3. „część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)  max 20 pkt
  Razem za egzamin gimnazjalny  100 punktów

 

Sposób przeliczania na punkty - świadectwo ukończenia gimnazjum:

Lp. Świadectwo ukończenia gimnazjum Punktacja
1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel - 18 pkt, bdb -17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt
2.

liczbowo określona ocena z matematyki:

cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt
3.

liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego:

cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt
4. liczbowo określona ocena z biologii lub geografii (wybierana jest wyższa ocena) max 18 pkt
5. świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt
6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 3 pkt

 

Sposób przeliczania na punkty - szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 punktów:

Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie:
1.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5pkt,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt,

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 2 pkt.

5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt,

b) krajowym - przyznaje się 3 pkt,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt,

d) powiatowym - przyznaje się 1 pkt

w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia - max 18 pkt
  Razem punktów ze świadectwa - 100 pkt
  Razem punktów z egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt
  Razem wszystkich możliwych punktów do uzyskania - 200 pkt

 

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego podany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

O przyjęciu kandydata do Liceum Mistrzostwa Sportowego decyduje szkolna komisja rekrutacyjna.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania w trybie art. 20zc. Ustawy o Systemie Oświaty.

 

Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej:

 

Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siatka godzin w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego:
 

Siatka godzin obowiązująca w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

 
Egzaminy sprawnościowe:
 

Egzaminy sprawnościowe ZSMS

 
- KLASA SPORTOWA (sporty indywidualne, tj. karate, zapasy, piłka nożna - bez "KS Warta", lekkoatletyka itp.) - 22 lub 23 maja 2017 r. o godz. 17:00 w ZSMS, Piotr Łukaszewski,
- POZOSTAŁE KLASY - informacji udzielają trenerzy.
 

 

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy drugiej i trzeciej:

Wymagane dokumenty:

 • podstawowym dokumentem uprawniającym do nauki jest skierowanie z klubu lub stowarzyszenia sportowego (wniosek - karta sportowca).
 • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły
 • oświadczenie o wielodzietności
 • wynik testów sprawności fizycznej
 • deklaracja dotycząca wyboru j.obcego, religii, wdż
 • 2 fotografie (podpisane)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)
 • inne: np. orzeczenia z poradni, zaświadczenia laureata lub finalisty konkursów
 • karta zdrowia ucznia
 • ksero aktu urodzenia
 

Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzaminy sprawnościowe:
 

Egzaminy sprawnościowe ZSMS

 
 
DRZWI OTWARTE
 

Drzwi otwarte - 22 kwietnia 2017, godz. 11:00