Głównej zawartości

Komunikat alertu

Serwis zsms.poznan.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej:

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019.
 4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

 

Rodzaje klas pierwszych proponowanych w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa Opis Przedmioty (poziom rozszerzony) Język obcy Przedmiot punktowany
1A  sportowa  

sporty różne,

siatkówka męska,

piłka ręczna męska,

piłka nożna - inne kluby

 

język angielski,

biologia

lub

geografia

 

I język:

język angielski,

II język:

język niemiecki

 

język polski,

matematyka,

biologia,

język nowożytny

 1S1  mistrzowska  kajakarstwo
1S2 mistrzowska

 pływanie,

pływanie synchroniczne,

sporty pływackie

1S3 mistrzowska wioślarstwo
1S4 mistrzowska hokej na trawie
1S5 sportowa

koszykówka kobiet,

koszykówka mężczyzn

1S6 sportowa

piłka nożna - klub Warta Poznań,

siatkówka żeńska,

piłka ręczna żeńska

1S7 sportowa

piłka nożna - klub Warta Poznań,

piłka siatkowa żeńska,

piłka ręczna żeńska

Terminy:

 • od 14 maja (poniedziałek) do 30 maja (środa) 2018 r. do godz. 15:00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 1 czerwca (piątek) do 12 czerwca (wtorek) 2018 r. próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego
 • 14 czerwca (czwartek) 2018r. do godz 10:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznych
 • od 22 czerwca (piątek) do 25 czerwca (poniedziałek) 2018 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • 11 lipca (środa) 2018 r. o godz. 10:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • do 19 lipca (czwartek) 2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum
 • 20 lipca (piątek) 2018 r. godz. 13:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły który należy wypełnić on-line na stronie: www.nabor.pcss.pl/poznan/ (po wypełnieniu wydrukować i podpisać)
 • wniosek - karta sportowca
 • oświadczenie rodziców o uczęszczanie do szkoły
 • oświadczenie o wielodzietności
 • wynik testów sprawności fizycznej
 • 2 fotografie (podpisane)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)
 • inne: np. orzeczenia z poradni, zaświadczenia laureata lub finalisty konkursów
 • ksero aktu urodzenia
 • karta zdrowia ucznia

 

Sposób przeliczania na punkty - egzamin gimnazjalny:

Lp.

Egzamin gimnazjalny (wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,2)

Punktacja
1.

„część humanistyczna”

- język polski (max 100%=20 pkt)

- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

 max 40 pkt
2.

„część matematyczno-przyrodnicza”

- matematyka (max 100%=20 pkt)

- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

 max 40 pkt
3. „część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)  max 20 pkt
  Razem za egzamin gimnazjalny  100 punktów

 

Sposób przeliczania na punkty - świadectwo ukończenia gimnazjum:

Lp. Świadectwo ukończenia gimnazjum Punktacja
1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel - 18 pkt, bdb -17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt
2.

liczbowo określona ocena z matematyki:

cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt
3.

liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego:

cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt
4. liczbowo określona ocena z biologii lub geografii (wybierana jest wyższa ocena) max 18 pkt
5. świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt
6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 3 pkt

 

Sposób przeliczania na punkty - szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 punktów:

Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie:
1.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5pkt,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt,

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje się 2 pkt.

5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt,

b) krajowym - przyznaje się 3 pkt,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt,

d) powiatowym - przyznaje się 1 pkt

w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia - max 18 pkt
  Razem punktów ze świadectwa - 100 pkt
  Razem punktów z egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt
  Razem wszystkich możliwych punktów do uzyskania - 200 pkt

 

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego podany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

O przyjęciu kandydata do Liceum Mistrzostwa Sportowego decyduje szkolna komisja rekrutacyjna.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania w trybie art. 20zc. Ustawy o Systemie Oświaty.

 

Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej:

 

Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siatka godzin w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego:
 

Siatka godzin obowiązująca w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

 
Egzaminy sprawnościowe:
 

Egzaminy sprawnościowe LOMS

 
- KLASA SPORTOWA 1A (sporty indywidualne, tj. karate, zapasy, piłka nożna - bez "KS Warta", lekkoatletyka itp.) - 7 lub 12 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w LOMS (sala gimnastyczna),
 
- PŁYWANIE
Egzamin praktyczny odbędzie się 9.06.2018 r. o godz. 7:00 Termy Maltańskie ul. Termalna 1, Poznań
Niezbędny sprzęt:
Strój pływacki + klapki + okularki i czepek
Strój sportowy: spodenki + koszulka
Michał Szymański 
 
- POZOSTAŁE KLASY - informacji udzielają trenerzy.
 

 

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy drugiej i trzeciej:

Wymagane dokumenty:

 • podstawowym dokumentem uprawniającym do nauki jest skierowanie z klubu lub stowarzyszenia sportowego (wniosek - karta sportowca).
 • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły
 • oświadczenie o wielodzietności
 • wynik testów sprawności fizycznej
 • deklaracja dotycząca wyboru j.obcego, religii, wdż
 • 2 fotografie (podpisane)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie z przychodni sportowo – lekarskiej (orzeczenie lekarskie lub ksero książeczki zdrowia sportowca)
 • inne: np. orzeczenia z poradni, zaświadczenia laureata lub finalisty konkursów
 • karta zdrowia ucznia
 • ksero aktu urodzenia
 

Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzaminy sprawnościowe:
 

Egzaminy sprawnościowe ZSMS

 
 
DRZWI OTWARTE
 

Drzwi otwarte - 21 kwietnia 2018, godz. 11:00